PRIVACYBELEID

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Het Privacybeleid bevat voornamelijk regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers door de beheerder van de website in het domein: appverk.com (verder: Website te noemen) en stelt de rechten van de gebruiker en de verplichtingen van de beheerder vast.

2. De verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens van de gebruikers van de Website is AppVerk sp. z o.o. met zetel te Poznań ul. Grodziska 8 (60-363 Poznań), hierna ook „Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens” te noemen.

3. Alle vragen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Mw. Katarzyna Ellerik:

 • per post naar het adres: ul. Grodziska 8, 60-363 Poznań,
 • per elektronische post op het adres: dpo@appverk.com.

4. De persoonsgegevens van gebruikers van de Website worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder AVG te noemen).

5. De voor de verwerking verantwoordelijke neemt de nodige zorgvuldigheid in acht en past technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en verklaart dat de verzamelde persoonsgegevens:

6. rechtmatig en eerlijk worden verwerkt;

7. voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en legitieme doeleinden worden verzameld en niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;

8. toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zijn;

9. worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

OMVANG VAN DE TE VERZAMELEN GEGEVENS 

1. Persoonsgegevens van de gebruikers van de Website worden uitsluitend verzameld en verwerkt op basis van op de relevante rechtsgrondslag en de omvang ervan is rechtstreeks afhankelijk van de te verlenen diensten.

2. De persoonsgegevens van de gebruikers die door de verwerking Verantwoordelijke zijn verwerkt, hebben betrekking op:

 • voor- en achternaam, e-mail adres, telefoonnummer;
 • voor- en achternaam, geboortedatum, contactgegevens, informatie over opleiding, beroepservaring en arbeidsverleden en andere gegevens die de sollicitant vrijwillig in zijn sollicitatiedocumenten verstrekt;
 • informatie die in cookies en soortgelijke technologieën is opgeslagen.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VOOR DE GEGEVENSVERZAMELING

Persoonsgegevens van de gebruikers van de Website kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 1. om op verzoek pre-contractuele handelingen te ondernemen, waaronder het opnemen van contact om een op maat gesneden commercieel aanbod voor te leggen – verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder b AVG;
 2. om een vraag aan de voor de verwerking Verantwoordelijke gesteld via de beschikbare communicatiekanalen te beantwoorden – verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f AVG d.i. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen en bestaat in het onderhouden van relaties met cliënten en andere belanghebbenden;
 3. om de commerciële aanbiedingen en promotionele en marketinginformatie te verzenden – de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1 onder a AVG d.i. vrijwillige toestemming van de gebruiker;
 4. het verzamelen van sollicitatiedocumenten voor aangeboden vacatures om een kandidaat te selecteren en te werven – de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid. 1 onder b AVB (voor gegevens vermeld in art. 221 1 van het Arbeidswetboek) en art. 6 lid. 1 onder a AVG d.i. vrijwillige toestemming van de gebruiker (voor gegevens die ruimer zijn dan de catalogus vermeld in 221 §1 van het Arbeidswetboek);
 5. het verzamelen van sollicitatiedocumenten om in het kader van de aangeboden vacature samen te werken (art. 6, lid 1, onder b AVG);
 6. het opbouwen van een database met potentiële kandidaten – de verwerking is gebaseerd op vrijwillige toestemming van de gebruiker (art. 6 lid. 1 onder a AVG).

 

PERIODE VAN GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens van de gebruikers worden slechts verwerkt voor de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z.:

 1. voor de periode die nodig is voor de opstelling van een individueel aanbod en, na het voorleggen daarvan, naar gelang van het geval kunnen ook voor andere processen worden gebruikt en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voor dat proces vastgestelde bewaartermijn, ze kunnen ook deelnemen aan ons klantenbestand gebruikt voor het verzenden van commerciële informatie;
 2. voor de duur van uitvoerige briefwisseling en daarna voor ten hoogste 6 maanden te rekenen vanaf de datum van het laatste contact,
 3. tot de intrekking van de toestemming, in het geval van gegevens die op grond van deze rechtsgrondslag worden verwerkt;
 4. voor de duur van de sollicitatieprocedure, maar niet langer dan 3 maanden na de afronding van het sollicitatieproces.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

 1. Persoonsgegevens mogen enkel worden verstrekt aan vertrouwde ontvangers die met de voor verwerking Verantwoordelijke samenwerken, waaronder entiteiten die geselecteerde IT-systemen en -oplossingen leveren, advocatenkantoren en incassobureaus, entiteiten die koeriers- en postdiensten leveren, entiteiten die financiële en boekhoudkundige processen voor de Beheerder uitvoeren.
 2. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte en internationale organisaties.

RECHTEN VAN PERSONEN

De gebruiker heeft het recht om op elk moment:

 1. toegang tot persoonsgegevens te krijgen,
 2. persoonsgegevens te laten rectificeren,
 3. persoonsgegevens te laten wissen,
 4. persoonsgegevens over te dragen,
 5. de verwerking van persoonsgegevens te beperken,
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (art. 6 lid. 1 onder f AVG),
 7. de toestemming voor gegevensverwerking op basis van de verleende toestemming in te trekken, op voorwaarde dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet laat,
 8. Bij twijfels over het respecteren van de gebruikersrechten kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit (UODO – autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens).

 

AANVULLENDE INFORMATIE

 1. In de regel geschiedt de verstrekking van gegevens op vrijwillige basis, indien dit echter niet gebeurt, kan het onmogelijk worden van bepaalde door de voor verwerking Verantwoordelijke aangeboden diensten gebruik te maken.
 2. Bij de verwerking van gegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, plaats.

COOKIEBELEID

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. In dit Cookiebeleid worden de regels bepaald volgens welke de beheerder van de website in het domein van appverk.com (verder: Website te noemen) de gegevens verzamelt en vervolgens verwerkt, waaronder de persoonsgegevens die in cookies zijn opgeslagen.
 2. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de “vervaltijd” en een individueel willekeurig nummer dat het bestand identificeert. De door middel van deze bestanden verzamelde informatie helpt om algemene statistieken over bezoeken aan de Website op te stellen.

GEBRUIKTE TYPE COOKIES 

De website appverk.com. maakt gebruik van:

 1. essentiële cookies: nodig om een website goed te laten functioneren – bestanden die worden verwerkt op grond van het legitieme belang van de voor de verwerking verantwoordelijke (art. 6 lid. 1 onder f AVG);
 2. statistische cookies: ze stellen in staat het verkeer op de website te onderzoeken, de voorkeuren van de gebruikers te leren kennen en interactie met externe netwerken en platforms mogelijk te maken – de cookies worden verwerkt op basis van vrijwillige toestemming van de gebruiker (art. 6 lid. 1 onder a AVG);

BEWAARTIJD VAN COOKIES

De cookies die door de Website worden gebruikt, worden opgeslagen zoals hieronder:

 1. essentiële cookies: vaste sessiecookies (die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit).
 2. statistische cookies: sessiecookies (die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit) en worden bewaard van 1 dag tot 2 jaar;
 3. marketingcookies: sessiecookies (die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit) en worden bewaard van 1 dag tot 1 jaar;

AANVULLENDE INFORMATIE

 1. Het mechanisme voor het opslaan van cookies is veilig voor het eindapparaat van de gebruikers van de Website. In het bijzonder via deze weg is de toegang van virussen of andere ongewenste software niet of malware op het eindapparaat van Gebruikers niet mogelijk.
 2. De Gebruiker kan via de instellingen van de browser het opslaan van Cookies te beperken of volledig uit te schakelen. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in de helpsectie van de webbrowser:

Internet Explorer™ browser

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/

Mozilla Firefox ™ browser

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Chrome™ browser

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera ™ browser

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Safari™ browser

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Het beperken van cookiegebruik kan van negatieve invloed zijn op sommige functies van de Website of deze functies blokkeren.
 2. Deze Website maakt gebruik van Google Analytics – gedetailleerdere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt vindt u op website: google.com/policies/privacy/partners/

Laten we samenwerken!
We wachten op uw project

Contactformulier

  Ik ga akkoord met het ontvangen van informatie over nieuwe diensten en commerciële aanbiedingen van AppVerk sp. z o.o via
  Wij delen u mee dat de verantwoordelijke voor de verwerking van uw in het voornoemde formulier vermelde persoonsgegevens de vennootschap AppVerk sp z o.o. is (contact: dpo@appverk.com), die persoonsgegevens verwerkt om: zakelijke relaties op te bouwen, onder meer het verzenden van commerciële aanbiedingen, om huidige correspondentie bij te houden en contacten te onderhouden die in een overeenkomst en samenwerking op lange termijn kunnen resulteren, alsook om informatie toe te zenden over nieuwe producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking (op voorwaarde dat de gebruiker daarvoor zijn toestemming hebt gegeven). In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door AppVerk sp. z o.o. hebt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdracht, bezwaar, intrekking van de toestemming en het recht een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in te dienen. Gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens is beschikbaar in ons Privacybeleid. Privacybeleid.

  Message was send
  We will contact you as soon as possible.